Realisatie KRW verbreden en verdiepen aanleg nvo locatie H

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Uitvoering: september 2021 – september 2022
Plaats: ‘s-Hertogenbosch

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en in hoofdzaak:
· het treffen van organisatorische en administratieve voorbereidende werkzaamheden;
· het ontgraven en transporteren van vrijkomend grond;
· het baggeren van de watergang;
· het profileren van taluds;
· het aanbrengen van wiepenbeschoeiingen;
· het aanbrengen van dammen met duikers;
· het aanleggen van afrasteringen en het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Terug naar ”Projecten”